Tuesday, January 15, 2013

ನೀನಂದುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿಲ್ಲ


-----------------------

ನನಗೊದಗಿದ ವರವೇ ನೀನೆಂದೆಂದಿಗೂ..

ಅದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂವೇದನೆ, ಸೂಕ್ತಸ್ಪಂದನೆ
  ದೂರಾದಂತಿದ್ದೂ, ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.

ಮರೆಯಾದಂತಿದ್ದೂ, ಅದು ಮರೆವಲ್ಲ.


ಕಣ್ತೆರೆದರೆ ಕಾಣುವುದದೇ ನೀ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು,

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಕೈಚಾಚಿ ನೀ ಬಾ ಅಂದದ್ದು,

ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಗ ನೀ ಕೂಗಿದ ನನ ಹೆಸರು,

ಬಾಯ್ದೆರೆದಾಗ ನೀ ಹಾಡಿಸಿದ ಹಾಡು.


ನೂರಿದ್ದರೂ ತಲುಪಿದ್ದು ನಿನ್ನದೇ ಸಂದೇಶ,

ಹೊಳೆದದ್ದದೇ ಸಾರಾಂಶ, ಉಳಿದದ್ದೂ ಅದೇ.

ಅದಕಳಿವಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಲ್ಲ ಕರವೆರಡಿರದೆ,

ನಾನಿನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿರುವೆನಲ್ಲಾ...ಅದಿಲ್ಲೇ ಇದೆ.

No comments:

Post a Comment