Monday, June 10, 2013

ಇದೋ...

ಕಿರಿದಾಗಲಾರೆ ಎಂದೆಯಾ ಇದೋ..
ಎದುರೇ ಇದ್ದೂ ನನ್ನ ಕಾಣದಷ್ಟಾಗಿರುವೆ

ಛಾಪೊತ್ತಲಾರೆ ಎಂದೆಯಾ ಇದೋ..
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಲೂ ನನ್ನ ಕುರುಹಿದೆ

ಬೆಳೆಯಲಾರೆ ಎಂದೆಯಾ ಇದೋ...
ನಿನ್ನೆತ್ತರದ ನೆರಳನಾಕ್ರಮಿಸಿರುವೆ.

ಉಳಿಯಲಾರೆ ಎಂದೆಯಾ ಇದೋ...
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳೊಂದು ಮೂಲೆಯಲಿರುವೆ

ನಿಜ....ನೀನಿಲ್ಲದೆಡೆ ನನದೇನೂ ಇಲ್ಲ,
ಮತ್ತದು ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ದೊರೆಯೇ,

ಇದೋ... ನಾ ಗುರಿಯ ಮುಟ್ಟಿರುವೆ
ನೀನಿರುವರೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇ ಇರುವೆ.

---------------------------------------

No comments:

Post a Comment